2048

امتیاز

برای برنده شدن، به امتیاز 2048 برسید. از جهت های کیبورد هم می‌توانید استفاده کنید.