0
برای قرار دادن بلوک کلیک کنید (یا کلید فاصله را فشار دهید).

شما باختید

برای شروع دوباره روی دکمه فاصله کلیک کنید

شروع